Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu noclegi-apartamenty.pl


Definicje:

Regulamin - określa i zawiera zestawienie praw i obowiązków obejmujących osobę korzystającą z serwisu.

Administrator - MYLIFE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sieniawa 222B, 34-723 Sieniawa, o numerze NIP 2220916759 oraz numerze REGON  384810046

Użytkownik - osoba która dokonała rejestracji oraz zamieściła ofertę noclegową samodzielnie przy użyciu formularza zgłoszeniowego lub poprzez przedstawiciela serwisu.

Serwis - strona internetowa noclegi-apartamenty.pl

Gość serwisu - osoba odwiedzająca i korzystająca ze strony serwisu noclegi-apartamenty.pl

Opłata abonamentowa - cena brutto, którą należy uiścić w przypadku korzystania z serwisu. Wszystkie ceny są jawne i z góry określone.   


1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego noclegi-apartamenty.pl.

1.2. Serwis noclegi-apartamenty.pl prezentuje oferty obiektów noclegowych w sieci internet.

1.3. W przypadku wystąpienia zmian w zakresie świadczonych usług lub zmiany przepisów prawa Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Użytkownik serwisu zostanie poinformowany o zmianach w regulaminie z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail przekazany do kontaktu.

1.4. Gość serwisu ma prawo do wyrażenia szczerej opinii na temat obiektu.

2. Obowiązywanie umowy z użytkownikiem

2.1. Umieszczenie oferty

a) Zawarcie umowy i zgłaszanie ofert do katalogu jest dobrowolne, podlega opłacie wg aktualnej oferty i następuje w momencie umieszczenia obiektu na stronie, zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz uiszczenia opłaty.
b) Umowa pomiędzy serwisem, a użytkownikiem obowiązuje na czas określony według wybranego i opłaconego pakietu.
c) W naszej ofercie występują trzy pakiety: STANDARD, PLUS, EXTRA. Aktualna oferta wraz z cennikiem znajduje się pod adresem: oferta.noclegi-apartamenty.pl
d) Ceny podane na stronach są cenami brutto.
e) Opłata abonamentowa jest zależna od pakietu, jaki został wybrany przez Użytkownika. Istnieje możliwość wyświetlania reklamy w opcji
f) Użytkownik zgłaszając obiekt w serwisie, oświadcza, że informacje jakie zamieszcza są prawdziwe, natomiast zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wizerunek obiektu.
g) Dozwolone jest zamieszczanie w ofercie linków odsyłających do własnej strony internetowej z rozszerzonym opisem obiektu. Linki do podstron z ofertą zamieszczoną w innych serwisach turystycznych będą usuwane.
h) Użytkownikowi przysługuje prawo do edycji zamieszczonej oferty.
i) Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność, za ewentualne roszczenia co do zamieszczonej oferty bądź publikowanych zdjęć. Oświadcza ponadto, że posiada pełne prawa do korzystania oraz publikacji przesłanych zdjęć oraz treści.
j) Noclegi-apartamenty.pl udostępnia w Panelu również dodatkowe odpłatne usługi reklamowe, służące poprawie skuteczności zamieszczonej prezentacji Obiektu.

2.2. Postanowienia dotyczące płatności

a) Administrator jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
b) Administrator ma możliwość wystawienia Faktury VAT po uiszczeniu wpłaty na poczet abonamentu dokonanej przez Użytkownika.
c) Płatność na rzecz Administratora następuje z góry.
d) Oryginał faktury VAT doręczany jest Użytkownikowi na wskazany adres e-mail pocztą elektroniczną.
e) Po dokonaniu płatności w Panelu użytkownik na miesiąc przed końcem abonamentu może otrzymać fakturę pro-forma na e-mail np. w ramach przypomnienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia abonamentu. Faktura pro-forma nie jest dokumentem księgowym i nie rodzi skutków podatkowych.
f) W przypadku rezygnacji z oferty po dokonaniu płatności bądź przed upływem okresu na który została zawarta umowa administrator zastrzega sobie prawo do zatrzymania środków pieniężnych.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Administrator może odmówić bądź zaprzestać emisji oferty obiektu na stronie serwisu bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie manipulacji mającej na celu wprowadzenie w błąd, zatajenie stanu faktycznego opisywanego obiektu, bądź nieprawidłowości w podanych danych osobowych.

3.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.

3.3. Korzystanie z serwisu w sposób niezgodny z polskim prawem jest surowo zabronione.

3.4. Zabronione jest zamieszczanie w serwisie nieprawidłowych informacji oraz zdjęć.

3.5. Zabronione jest działanie na szkodę serwisu oraz innych osób.

3.6. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, bądź złamania zasad określonych niniejszym regulaminem administrator ma prawo do podjęcia środków prawnych oraz wstrzymania emisji danej oferty bez możliwości roszczenia ze strony Użytkownika.

3.7. Po dokonaniu płatności przez użytkownika zwrotów oraz reklamacji nie uwzględnia się.

 

Wyróżnione